top of page
Pinkidrip1.png

REVIVING

Reviving is about how humans through creation can understand themselves. Mental illness is mostly the result of a hardening society with a fast striving forward that can depress and leave reflection and recovery waiting. Psychosomatic disorders appear and the little child within is fighting to be heard. I have invited people to a community creation room, tried art therapy and interviewed art therapists and art teachers. An exploration of the possible therapeutic effect of creating image worlds. The unconscious imagery world might become conscious in our minds if we just stop, look and reflect?

 

What I hear, I forget - what I see, I remember - but what I do,

I understand.

-Ann Mari Lagercrantz.

 

She´s one of the founders of the Swedish Association for Art Therapy 1976.

ATT ÅTERUPPLIVA

Att återuppliva handlar om hur människan genom sitt skapande kan förstå sig själv. Psykisk ohälsa är dels ett resultat av ett hårdnande samhälle med ett framåtsträvande som kan trycka ner och lämna reflektion och återhämtning väntandes. Psykosomatiska besvär framträder och det lilla barnet inom en kämpar för att bli hörd. Jag har bjudit in till ett samfälligt skapanderum, provat bildterapi och intervjuat bildterapeuter och bildlärare. Ett utforskande av skapandet av bildvärldars eventuella terapeutiska effekt. Den omedvetna bildvärlden kanske blir medveten i våra sinnen om vi stannar upp, ser och reflekterar?

 

Det jag hör, glömmer jag – det jag ser, minns jag– men det jag gör, förstår jag.

-Ann Mari Lagercrantz.

Hon är en av grundarna av Svenska föreningen för bildterapi 1976.

IF YOU ARE CURIOUS OF HOW IT LOOKED WHEN IT WAS FINISHED, LOOK BELOW.
OM DU ÄR NYFIKEN PÅ HUR DET BLEV NÄR ALLA VAR FÄRDIGA TITTA NEDAN.
SHOTS FROM THE FILM & MY POEMS
FOTON FRÅN VIDEOFILMEN & MINA DIKTER
PINKISH2_edited.jpg

REVIVING

The little contact we have with our body

If it runs out of fuel it will stop

 

With mechanical help, we believe, like the belief we want in a god, that the brain has fueled up on energy

 

The doctors looks at you stubbornly, if this medication does not work, there are others. The chief doctor with his serious face adds that it can be dangerous not to take medication, that the brain can take a beating in the long run

 

A balanced mind, to be or not to be, me.

 

With a persistence sprung out of love, I pick up the brush to once again revive myself.

ATT ÅTERUPPLIVA

Den lilla kontakten vi har med kroppen

Kör slut och det blir soppatorsk

Med mekanisk hjälp tror vi, som den tron vi vill ha på en gud att hjärnan fått bränsle

Läkarna tittat envetet på dig, om den här medicinen inte fungerar finns det andra. Överläkaren med sitt allvarliga ansikte tillägger att det kan vara farligt att inte ta medicin, att hjärnan kan ta stryk i längden

En balanserad hjärna, att vara eller att icke vara, jag.

Med en envetenhet sprungen ur kärlek plockar jag upp penseln för att än en gång återuppliva mig själv.

Pink_edited.jpg

MELTING ICECREAM

Life can be as good as melted ice cream

Warm thighs against cold feet

The sun's rays against a bleeding mind

 

Everything can stream away

Like Sandy's overflowing love

We rush up in the belief that we are right

while the ice cream melts and the children have long left the dining table to play

 

The good life is sweet as icecream and as transitory as the rest of all atomic builds that blasts boundaries to the cortex's bursting waves of ecstasy.

SMÄLT GLASS

Livet kan vara lika gott som smält glass

Varma lår mot kalla fötter

Solens strålar mot ett blödande sinne

Allt kan rinna iväg

Som Sandys översköljande kärlek

Vi brusar upp i tron av att vi har rätt

medan glassen smälter och barnen sedan länge lämnat matbordet för att leka

Det goda i livet är sött som glass och lika obeständigt som resten av allt atombyggande som spränger gränser till hjärnbarkens sprakande vågor av extas.

YELLOW_edited.jpg

BIRDS OF A FEATHER STICK TOGETHER

Being alike has been forgiving

The pushing and the punch in the stomach

Finding excitement creeping in the forest without being detected

Where you have been looking in the same places yourself would hide

 

That's how it is to be alike you

 

We look at each other with the same eyes as if we looked in the mirror-shiny water surface.

 

The tough years became bearable as we held each other as the wind tormented our bodies, shook us to raisins, and our watery eyes shone with the wildness of nature

that harvested our bodies and rocked our minds.

LIKA BARN LEKA BÄST

Att vara lika har varit att förlåta

Knuffandet och slaget i magen

Att hitta spänning smygandes i skogen utan att bli upptäckt 

Där du letat på samma ställen som du själv skulle gömt dig

Det är att vara lik dig 

Vi ser på varandra med samma ögon som vi om vi tittat oss i den spegelblanka vattenytan. 

De sega åren blev uthärdliga när vi höll varandra medan vinden pinade våra kroppar, ruskade oss till russin och våra vattniga ögon lyste av naturens vildhet

som skördat våra kroppar och vaggat våra sinnen.

ART & MEDIA TEACHER DEGREE EXAMINATION WORK SPRING 2020
konstfack-stor.png
BILD OCH MEDIA LÄRAR UTBILDNINGEN EXAMENSARBETE VÅREN 2020
bottom of page